Στρατηγική

Βιώσιμης

Ανάπτυξης

Στρατηγική

Βιώσιμης

Ανάπτυξης

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την στρατηγική και την επικοινωνία που προκύπτουν από την εταιρική διακυβέρνυση σύμφωνα με τα πρότυπα για την κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η εταιρία μας ως μέλος της κοινότητας των μικρών επιχειρήσεων και προβληματισμένη από την καταστροφή των πόρων(resources) προχώρησε σε συνεργασίες με επιστημονικούς φορείς, ΜΚΟ και τεχνικά καταρτισμένους επαγγελματίες με σκοπό:

Η εταιρία μας έχει υπογράψει τη χάρτα των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και της προστασίας του περιβάλλοντος. Έχουμε αποδεχτεί τις 17 αρχές των ΗΕ.

1

Την επεξήγηση της έννοιας βιώσιμης ανάπτυξης

2

Τα πλεονεκτήματα από την υιοθέτηση στρατηγικών για την ΒΑ.

3

Μεθοδολογία


 • Διεθνείς συμφωνίες και συμβάσεις για τη μείωση των ρύπων (Συμφωνία των Παρισίων και του Τόκυο).

 • Αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον σε Πράσινες επενδύσεις

 • Νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη μείωση των εκπομπών ρύπων

 • Αυξανόμενη πίεση των καταναλωτών για πιο πράσινες εταιρίες

 • Επιδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - ΕΛΛΑΔΑ 2.0)

Βασίζεται στην ανάπτυξη που δεν απειλεί το μέλλον των επόμενων γενεών (brundlant commission of the UN). Η ΒΑ βασίζεται σε 3 πυλώνες, PPP, People (άνθρωποι), Planet (πλανήτης), Profit (κέρδος). 

Με την εταιρική ικανότητα για τη ΒΑ προστατεύουμε και διαχειριζόμαστε τις μελλοντικές ευκαιρίες και τα ρίσκα.

Η μεθοδολογία στην οποία βασίζεται ο τρόπος διαχείρισης της βιώσιμης ανάπτυξης είναι η περιβαλλοντολογική κοινωνική διακυβέρνηση(esg).

Η διακυβέρνηση διαχειρίζεται θέματα περιβαλλοντος, κοινωνικών επιπτώσεων και εταιρικής διακυβέρνησης.

 • Κοινωνία
 • Ανθρώπινα δικαιώματα
 • Εφοδιαστική αλυσίδα
 • Θέματα εργασιακά
 • Ασφάλεια και υγεία
 • Ανθρώπινο δυναμικό και εξέλιξη του
 • Περιβαλλον
 • Κλιματική αλλαγη
 • Διαθέσιμοι πόροι
 • Μόλυνση και απόβλητα
 • Βιοποικιλότητα
 • Διακυβερνηση
 • Εταιρική διακυβέρνηση
 • Διαφθορά
 • Μισθοδοσία
 • Συνθεση διοικητικων συμβουλιων
 • Ηθική εταιριών

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

 • Απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα
 • Ενίσχυση του brand ως προς τη διαχείριση του περιβάλλοντος και τη διακυβέρνηση
 • Χαμηλότερες μονάδες κόστους
 • Πιστοποιήσεις για την εταιρική διακυβέρνηση
 • Πλεονεκτήματα ως προς το μάρκετινγκ και την επικοινωνία σε σχέση με τον ανταγωνισμό
 • Επενδυτικό ενδιαφέρον και καλύτερη χρηματοδότηση
 • Μείωση και διαχείριση του νερού και της ενέργειας
 • Βιοποικιλότητα και διαχείριση του περιβάλλοντος
 • Ανακύκλωση συσκευών, με μη τοξικές συσκευές
 • Μεγαλύτερη εμπλοκή του προσωπικού, συνεργασίες
 • Διαχείριση του φαγητού
 • Πιστοποιημένα ενεργειακά κτήρια

 

Ανάλυση της αγοράς, των μοντέλων και των βέλτιστων πρακτικών

 • Ενδιαφερόμενα μέρη
 • Μεθοδολογία
 • Συνέργιες
 • Ουσιαστικά θέματα προς αξιοποίηση
 • Διακυβέρνηση
 • Κεντρικά ζητήματα στη διαχείριση

Κατάρτιση στρατηγικής και εφαρμογή της

 • Ενδιαφερόμενα μέρη
 • Πραγματοποίηση - επικοινωνία
 • Ομάδα για την κυκλικότητα
 • Πυλώνες
 • Στόχοι

 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Προσδιορισμός των ενδιαφερόμενων μερών

Ανάλυση ωρίμανσης

Ομάδα για τη διαχείριση της βιωσημότητας

Βασικοί πυλώνες που θα πραγματοποιηθεί η στρατηγική

Στοχοποίηση και παρακολούθηση έργου

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η επικοινωνία παίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο κατά τη διαδικασία πραγματοποίησης του έργου για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η επικοινωνία κατευθύνεται σε 2 πυλώνες:

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εσωτερική επικοινωνία με τους εργαζόμενους. Προετοιμασία του κοινού για τις διαδικασίες και τους στόχους καθώς και για τα οφέλη.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Υλικό που εξατομικεύει τις ενέργειες που γίνονται με σκοπό τη βιωσιμότητα. Οι καταναλωτές έχουν ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις ενέργειες κοινωνικής υπευθυνότητας των εταιριών με σκοπό τη μείωση του αποτυπώματος καο γενικότερα της φιλικότερης αντιμετώπισης και διαχείρισης των πόρων. Η ομάδα μας σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους συνεργάτες διαμορφώνει μαζί με την ομάδα σας το πλαίσιο στο οποίο μπορεί η επιχείρηση να κινηθεί και να επικοινωνήσει μία σύγχρονη και σύμφωνα με τα διεθνή πλαίσια στρατηγική ανάπτυξης και μάρκετινγκ.

Στρατηγική

Βιώσιμης

Ανάπτυξης

Στρατηγική

Βιώσιμης

Ανάπτυξης

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την στρατηγική και την επικοινωνία που προκύπτουν από την εταιρική διακυβέρνυση σύμφωνα με τα πρότυπα για την κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η εταιρία μας ως μέλος της κοινότητας των μικρών επιχειρήσεων και προβληματισμένη από την καταστροφή των πόρων(resources) προχώρησε σε συνεργασίες με επιστημονικούς φορείς, ΜΚΟ και τεχνικά καταρτισμένους επαγγελματίες με σκοπό:

Η εταιρία μας έχει υπογράψει τη χάρτα των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και της προστασίας του περιβάλλοντος. Έχουμε αποδεχτεί τις 17 αρχές των ΗΕ.

1

Την επεξήγηση της έννοιας βιώσιμης ανάπτυξης

2

Τα πλεονεκτήματα από την υιοθέτηση στρατηγικών για την ΒΑ.

3

Μεθοδολογία


 • Διεθνείς συμφωνίες και συμβάσεις για τη μείωση των ρύπων (Συμφωνία των Παρισίων και του Τόκυο).

 • Αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον σε Πράσινες επενδύσεις

 • Νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη μείωση των εκπομπών ρύπων

 • Αυξανόμενη πίεση των καταναλωτών για πιο πράσινες εταιρίες

 • Επιδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - ΕΛΛΑΔΑ 2.0)

Βασίζεται στην ανάπτυξη που δεν απειλεί το μέλλον των επόμενων γενεών (brundlant commission of the UN). Η ΒΑ βασίζεται σε 3 πυλώνες, PPP, People (άνθρωποι), Planet (πλανήτης), Profit (κέρδος). 

Με την εταιρική ικανότητα για τη ΒΑ προστατεύουμε και διαχειριζόμαστε τις μελλοντικές ευκαιρίες και τα ρίσκα.

Η μεθοδολογία στην οποία βασίζεται ο τρόπος διαχείρισης της βιώσιμης ανάπτυξης είναι η περιβαλλοντολογική κοινωνική διακυβέρνηση(esg).

Η διακυβέρνηση διαχειρίζεται θέματα περιβαλλοντος, κοινωνικών επιπτώσεων και εταιρικής διακυβέρνησης.

 • Κοινωνία
 • Ανθρώπινα δικαιώματα
 • Εφοδιαστική αλυσίδα
 • Θέματα εργασιακά
 • Ασφάλεια και υγεία
 • Ανθρώπινο δυναμικό και εξέλιξη του
 • Περιβαλλον
 • Κλιματική αλλαγη
 • Διαθέσιμοι πόροι
 • Μόλυνση και απόβλητα
 • Βιοποικιλότητα
 • Διακυβερνηση
 • Εταιρική διακυβέρνηση
 • Διαφθορά
 • Μισθοδοσία
 • Συνθεση διοικητικων συμβουλιων
 • Ηθική εταιριών

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

 • Απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα
 • Ενίσχυση του brand ως προς τη διαχείριση του περιβάλλοντος και τη διακυβέρνηση
 • Χαμηλότερες μονάδες κόστους
 • Πιστοποιήσεις για την εταιρική διακυβέρνηση
 • Πλεονεκτήματα ως προς το μάρκετινγκ και την επικοινωνία σε σχέση με τον ανταγωνισμό
 • Επενδυτικό ενδιαφέρον και καλύτερη χρηματοδότηση
 • Μείωση και διαχείριση του νερού και της ενέργειας
 • Βιοποικιλότητα και διαχείριση του περιβάλλοντος
 • Ανακύκλωση συσκευών, με μη τοξικές συσκευές
 • Μεγαλύτερη εμπλοκή του προσωπικού, συνεργασίες
 • Διαχείριση του φαγητού
 • Πιστοποιημένα ενεργειακά κτήρια

 

Ανάλυση της αγοράς, των μοντέλων και των βέλτιστων πρακτικών

 • Ενδιαφερόμενα μέρη
 • Μεθοδολογία
 • Συνέργιες
 • Ουσιαστικά θέματα προς αξιοποίηση
 • Διακυβέρνηση
 • Κεντρικά ζητήματα στη διαχείριση

Κατάρτιση στρατηγικής και εφαρμογή της

 • Ενδιαφερόμενα μέρη
 • Πραγματοποίηση - επικοινωνία
 • Ομάδα για την κυκλικότητα
 • Πυλώνες
 • Στόχοι

 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Προσδιορισμός των ενδιαφερόμενων μερών

Ανάλυση ωρίμανσης

Ομάδα για τη διαχείριση της βιωσημότητας

Βασικοί πυλώνες που θα πραγματοποιηθεί η στρατηγική

Στοχοποίηση και παρακολούθηση έργου

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η επικοινωνία παίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο κατά τη διαδικασία πραγματοποίησης του έργου για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η επικοινωνία κατευθύνεται σε 2 πυλώνες:

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εσωτερική επικοινωνία με τους εργαζόμενους. Προετοιμασία του κοινού για τις διαδικασίες και τους στόχους καθώς και για τα οφέλη.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Υλικό που εξατομικεύει τις ενέργειες που γίνονται με σκοπό τη βιωσιμότητα. Οι καταναλωτές έχουν ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις ενέργειες κοινωνικής υπευθυνότητας των εταιριών με σκοπό τη μείωση του αποτυπώματος καο γενικότερα της φιλικότερης αντιμετώπισης και διαχείρισης των πόρων. Η ομάδα μας σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους συνεργάτες διαμορφώνει μαζί με την ομάδα σας το πλαίσιο στο οποίο μπορεί η επιχείρηση να κινηθεί και να επικοινωνήσει μία σύγχρονη και σύμφωνα με τα διεθνή πλαίσια στρατηγική ανάπτυξης και μάρκετινγκ.